Leadership Team

Advisory Board

P R Vittel

P R Vittel

D P Roy

D P Roy

K P Ramakrishnan

K P Ramakrishnan

Naresh Hosangady

Naresh Hosangady

Professional Team

Huzefa Sitabkhan

Huzefa Sitabkhan

Srikanth Dwarakanath

Srikanth Dwarakanath

Saurabh Jain

Saurabh Jain

Bhavya Shah

Bhavya Shah

Girija Panigrahi

Girija Panigrahi

Rohit Bhirud

Rohit Bhirud

Teammates

Ankit Saraf

Ankit Saraf

Kapish

Kapish

Kushagra

Kushagra

Nikhil Sharma

Nikhil Sharma

Yugank

Yugank

Balaji Balaraman

Balaji Balaraman